SwingIT - Algemene Voorwaarden

Versie 1.0 - 1 maart 2018

Artikel 1: Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de webapplicatie “SwingIT”.

Artikel 2: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

                                        

SwingIT: de Webapplicatie en de technische infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt voor online inschrijvingen, leden beheer en communicatie met leden en docenten van de school, het instituut of de vereniging die er gebruik van maakt.

Klant: een natuurlijke persoon (die geen consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht) of een rechtspersoon die een overeenkomst met SwingIT gesloten heeft betreffende het gebruik van SwingIT. De Klant zal steeds huidige Algemene Voorwaarden accepteren. Typisch is de Klant een school, instituut of een vereniging.

Logingegevens: login (e-mailadres) en paswoord om toegang te krijgen tot SwingIT. Deze vormen samen de Logingegevens.

                                        

Loginprocedure: door SwingIT voorgeschreven procedure waarmee de Klant toegang krijgt tot de Webapplicatie.

Lid/Leden: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die goederen of diensten afneemt van de Klant en in die hoedanigheid diensten ontvangt van de Klant. Typisch is dit een lid of docent van de school, instituut of vereniging.

                                        

Overeenkomst: het geheel van de voorwaarden waaronder de Klant gebruik mag maken van SwingIT en waarmee hij zich na de Registratie en na aanvaarding van de ‘Algemene Voorwaarden SwingIT’ expliciet akkoord verklaart. Deze Overeenkomst omvat (1) de genoemde Algemene Voorwaarden, (2) alle vermeldingen in en tijdens het proces dat leidt tot Registratie en (3) alle mogelijke richtlijnen en aanwijzingen die SwingIT zou geven om de goede werking en correct gebruik van SwingIT te verzekeren.

                                        

Registratie: het online invullen en doorgeven - door de Klant - van zijn gegevens en de aanvaarding van de ‘Algemene Voorwaarden SwingIT’ zodat de Overeenkomst tot stand komt met SwingIT.

Vertrouwelijke Informatie: alle informatie van vertrouwelijke aard die SwingIT aan de Klant toevertrouwt of waarvan of waarover de Klant kennis krijgt in het kader van (1) ofwel de samenwerking van SwingIT en de Klant, (2) ofwel de communicatie van de Klant met werknemers, (3) ofwel op enige andere wijze, aangestelden of onderaannemers van SwingIT, ongeacht of deze informatie wordt verkregen in geschreven, mondelinge, grafische, elektromagnetische, gecodeerde, digitale of andere vorm en die betrekking heeft op SwingIT zelf, de gebruikte technieken of technologie, de producten, de diensten, de klanten en marketing, onderzoek en ontwikkeling of enige andere activiteit.

Webapplicatie: een software toepassing die via het internet gebruikt kan worden, mits gebruik van een geschikte webbrowser en waarvan de hosting en beschikbaarheid voorzien worden door SwingIT. Wordt eveneens als een cloud applicatie of als ‘software as a service’ omschreven.

Artikel 3: Aanvaarding van de ‘Algemene Voorwaarden’

Via Registratie kan de Klant de Webapplicatie gebruiken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van SwingIT. Door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden via Registratie en akkoordverklaring is de Klant op de hoogte en akkoord met de Privacy Policy en Cookie Policy van SwingIT. Deze Algemene Voorwaarden, de Privacy Policy en de Cookie Policy zijn tevens te raadplegen, te downloaden en te printen op de website van SwingIT (www.invoiceone.be).

Artikel 4: Wijzigingen

SwingIT kan de onderhavige Algemene Voorwaarden en het product ‘SwingIT’ aanpassen indien de Webapplicatie en/of haar functionaliteiten wijzigt of indien er wijzigingen noodzakelijk zijn om de functionaliteit te vrijwaren:

Artikel 5: Gebruiksrecht en beperkingen

SwingIT geeft de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om SwingIT te gebruiken tijdens de looptijd van de Overeenkomst. De Klant zal SwingIT enkel gebruiken voor online inschrijvingen, ledenbeheer en ledencommunicatie, en de verdere functionaliteit zoals aangeboden.

De Klant mag SwingIT niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van SwingIT. Evenmin mag de Klant technische voorzieningen die bedoeld zijn om SwingIT te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

                                        

Om van de Webapplicatie gebruik te kunnen maken, dient de Klant zelf en op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Het gebruiksrecht van de Klant geldt enkel volgens de gekozen formule (zie http://swingit.be/formules.html). Indien de Klant de formule wil wijzigen of extra diensten wil gebruiken, dan zal de maandelijkse abonnementskost aangepast worden

Artikel 6: Schorsing van het gebruiksrecht

SwingIT kan om gegronde redenen het gebruiksrecht eenzijdig schorsen, het gebruik beperken of de toegang tot de Webapplicatie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen. SwingIT zal de Klant hierover informeren. In elk geval zal de Klant de mogelijkheid krijgen de opgeslagen gegevens te downloaden binnen een redelijke termijn die voldoende zal gecommuniceerd worden aan de Klant. SwingIT heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van SwingIT in deze is uitgesloten.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid voor de gegevens

SwingIT neemt geen kennis van deze gegevens. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die de Klant opslaat en uitwisselt via SwingIT rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. SwingIT is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door de Klant ingevoerde gegevens.

Artikel 8: Geheimhouding Logingegevens

De Klant is verplicht de Logingegevens geheim te houden. SwingIT is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van Logingegevens en mag ervan uitgaan dat personen die inloggen met de Logingegevens daarvoor toestemming hebben van de Klant. Zodra de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat Logingegevens in handen van onbevoegden zijn gevallen, dient SwingIT hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden.

Artikel 9: Vertrouwelijke Informatie

De Klant is ertoe gehouden:

De Klant zal op eerste verzoek van SwingIT alle Vertrouwelijke Informatie en alle eventuele kopieën ervan die in het bezit zijn van de Klant of om het even welke aangestelde of onderaannemer van de Klant teruggeven of vernietigen. Op eerste verzoek van SwingIT, zal de Klant een schriftelijke verklaring opmaken waarin Klant garandeert dat alle Vertrouwelijke Informatie waarover hij beschikte vernietigd of teruggegeven is.

Artikel 10: Prijzen, aanpassing van de prijzen en betaling

De Klant verbindt zich toe op voorhand de kwartaalfactuur te betalen. Deze betaling is volledig verworven door SwingIT bij de start van het kwartaal. In geen geval – ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst – is SwingIT gehouden tot enige terugbetaling van de abonnementskost. Na Registratie en aanvaarding van de onderhavige Algemene Voorwaarden en bij iedere stilzwijgende of uitdrukkelijke verlenging, zal de Klant de betreffende factuur van SwingIT ontvangen. De Klant betaalt deze factuur via overschrijving.

SwingIT behoudt zich het recht voor om jaarlijks nieuwe prijzen te bepalen die dan gelden voor iedere nieuwe Overeenkomst of iedere (stilzwijgende of uitdrukkelijke) verlenging van de Overeenkomst.

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. Bovendien is SwingIT gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van SwingIT te voldoen, kan SwingIT de uitvoering van haar Overeenkomsten met de Klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.

Artikel 11: Duur en stilzwijgende verlenging

De duur van de Overeenkomst bedraagt 1 jaar. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De Klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging door enerzijds SwingIT of anderzijds de Klant of enige andere wijze van voortijdige beëindiging.

                                        

Bij het einde van de Overeenkomst zal Klant de mogelijkheid krijgen de door hem opgeslagen gegevens op SwingIT te downloaden (via export naar excel) gedurende één maand. Gestockeerde foto’s (“avatars”), mails, SMS-en en communicatielogs kunnen niet gedownload worden.

Artikel 12: Gratis testperiode

De Klant kan op verzoek eenmalig en enkel indien hij nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van SwingIT 30 dagen gratis gebruik maken van SwingIT. Na deze periode wordt de Klant die geen betalend abonnement wenst te nemen, beperkt in het gebruik van de Webapplicatie. Bij het einde van de gratis testperiode zal de Klant de mogelijkheid krijgen de door hem opgeslagen gegevens te downloaden (via export naar excel). Gestockeerde foto’s (“avatars”), mails, SMS-en en communicatielogs kunnen niet gedownload worden.

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

Indien en voor zover een van de partijen de bepalingen van de Overeenkomst niet naleeft, heeft iedere partij het recht om de gesloten Overeenkomst eenzijdig en buitengerechtelijk te ontbinden voor zover (1) de partij aan wie de contractuele wanprestatie wordt verweten aangetekend in gebreke is gesteld en (2) laatstgenoemde partij binnen de week na verzending van de ingebrekestelling de bepalingen van de Overeenkomst nog steeds niet naleeft. Dit recht om tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan, doet geen afbreuk aan het recht om schadevergoeding te vorderen voor de contractuele wanprestatie.

                                        

Dit artikel doet geen afbreuk aan de bijzondere gevallen waarin beëindiging van de Overeenkomst mogelijk is.

                                        

Bij iedere vorm van beëindiging zal de Klant de mogelijkheid krijgen de door hem opgeslagen Documenten op SwingIT te downloaden (via export naar excel). Gestockeerde foto’s (“avatars”), mails, SMS-en en communicatielogs kunnen niet gedownload worden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid en vrijwaring

SwingIT is met de grootste zorg samengesteld. SwingIT kan echter niet garanderen dat SwingIT altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. SwingIT is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van SwingIT. De Klant vrijwaart SwingIT voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van SwingIT, het niet of het op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens SwingIT, een andere Klant van SwingIT dan wel een derde. De Klant zal SwingIT alle schade en kosten vergoeden die SwingIT als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt SwingIT geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van programma’s en/of gegevens kan optreden.

De aansprakelijkheid van SwingIT is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. SwingIT is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals onder andere verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving, .... SwingIT is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de Klant, noch zijn SwingIT aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van SwingIT wordt weerhouden, is SwingIT maximaal gehouden tot de jaarlijkse abonnementsprijs.

                                        

SwingIT is in geen geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-installatie of toestellen van de Klant die voortvloeit uit het gebruik van SwingIT. SwingIT wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de diensten op en via SwingIT.

                                        

SwingIT is een hulpmiddel om het beheer van scholen, instituten en verenigingen te vergemakkelijken. Geenszins neemt SwingIT enige verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid op voor:

Ondanks de aangeboden hulpmiddelen blijft de Klant dus ten volle en uitsluitend aansprakelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving omtrent zijn professionele activiteiten.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op SwingIT, waaronder de onderliggende software, eventuele afbeeldingen, logo’s, merknamen, .. berusten uitsluitend en exclusief bij SwingIT, dan wel haar licentiegevers. De Klant zal de naam en reputatie van SwingIT te allen tijde in acht nemen en er zorg voor dragen dat haar gebruik van SwingIT op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van SwingIT.

Artikel 16: Domeinnaam

Indien de Klant een domeinnaam bestelt via SwingIT, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de Klant. SwingIT staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de Klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan SwingIT. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 17. Verwerking persoonsgegevens

Voor zover de Klant persoonsgegevens verwerkt op de server van SwingIT, heeft SwingIT de hoedanigheid van verwerker. De Klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De Klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

In het kader van de diensten voor de Klant, verwerkt SwingIT persoonsgegevens van de door de Klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘ledenbeheer’, i.e. om met de leden in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 18. Referentie

De Klant gaat ermee akkoord dat hij door SwingIT wordt opgenomen in het referentieportfolio van SwingIT.

Artikel 19: Overmacht

SwingIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers of onderaannemers van SwingIT). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot een redelijk minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn of enige verdere termijn in acht zou moeten worden genomen.

Artikel 20: Bewijs

De Klant aanvaardt dat de communicaties en de opgeslagen gegevens kunnen dienen als bewijs.

Artikel 21: Afwijkingen van de Overeenkomst

Iedere mogelijke afwijking van deze Overeenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk wordt overeengekomen en ondertekend door alle partijen. Echter, het loutere feit dat een partij niet op ieder ogenblik op de volledige naleving van de Overeenkomst staat, leidt niet tot rechtsverwerking of verval van recht. Die partij kan nog steeds de volledige naleving van de Overeenkomst eisen.

Artikel 22: Afsplitsbaarheid

Als één of enkele bepalingen van deze Overeenkomst nietig worden bevonden en/of niet meer tegenstelbaar zijn, blijft deze Overeenkomst niettemin bestaan. De partijen moeten in een dergelijk geval ernaar streven om de nietige of niet-tegenstelbare bepaling te vervangen met een geldige en tegenstelbare bepaling die overeenstemt met de economische doelstellingen nagestreefd in en met deze Overeenkomst. SwingIT zal daartoe een voorstel aan de Klant richten.

Artikel 23: Overdraagbaarheid en relevante wijzigingen

Het is de Klant niet toegestaan de Overeenkomst over te dragen aan derden. Elke wijziging (zoals een naamswijziging, adreswijziging, ...) bij de Klant dient onmiddellijk gemeld te worden aan SwingIT.

Artikel 24: Kennisgevingen

Iedere kennisgeving in het kader van de Overeenkomst aan SwingIT zal steeds geschieden:

Artikel 25: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de rechtbank van koophandel te Antwerpen, en het vredegerecht van het eerste kanton te Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en SwingIT kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.